તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

Today in this article we are going to give you information on a very surprising topic. Today we are going to tell you how to install voice lock in mobile phone? If you want to set voice lock in your mobile phone then read our article till the end. We will tell you some simple tips. By following these tips, you can set voice lock in your mobile phone.

 

 

oice lock screen: Lock screen with Voice Command is an amazing new app that lets you unlock your phone using voice command. Talk to and unlock your device using your password-setting password.

 

 SAS ઓફીશીયલ સાઈટ  જુઓ 

 

તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વોઇસ સ્ક્રીન લોક એપ્લિકેશન-1 ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વોઇસ સ્ક્રીન લોક એપ્લિકેશન-2 ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ મજા આવશે

Co is very concerned about the security features of our smartphones. In our smartphones, we have a lot of important documents, photos, video or private chatting. To protect these private things, we use locks in smart phones. Screen lock is very important for us, because if we do not lock our smartphone, anyone can easily see the things inside our smartphone.

Nowadays mobile companies are also increasing the security features of their smartphones day by day. Previously only pattern lock, password lock were available. But now there are many mobile locks available. Currently, you can use the pattern pin fingerprint face lock to lock your smartphone.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*