ધોરણ ૨ એકમ વાઈઝ એકમ કસોટી || ઓનલાઇન કસોટી

But due to the closure, its use increased rapidly and students who could not attend school could resume their incomplete studies. If it were not for this kind of learning, then the education of the locust swarms would have been cut in half.
What is online education? (What is online education in Hindi)
In simple language, we can understand online education as a way for students to receive education in their homes online and in electronic devices such as computers, laptops, smartphones and tablets.
In this new education system, distance and time restrictions have been completely removed. Students can stay wherever they want and learn with the help of real-time or recorded instructors.
Our teachers and government also play a key role in expanding digital education in this epidemic. Many schools have begun to bring their teachers’ teaching activities to the children in a more visible way.
ગુજરાતી
એકમ – 9 આ દાંતરડું કેવું ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 10 મિત્રની મદદ.(ષ ,ત્ર, જ્ઞ મૂળાક્ષરો પરથી બનતા શબ્દો) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 11 ક્ષ, શ્ર, ઋ, રૂ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 12 અચ્ચર આવે….(સંદડી જોડાક્ષર) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 13 ચપટી વાગે પટ્ટ…… પટ્ટ…..(દંડરહિત જોડાક્ષર) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 14 બચ્ચું કહે….. અહી ક્લિક કરો
ગણિત
એકમ – 15 શુ છે લાબું,શુ છે ગોળ ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 16 જૂથમાં ગણતરી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 17 તમે કેટલું વજન ઊંચકી શકો છો ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 18 દશકની ગણતરી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 19 પેટર્ન (તરાહ). અહી ક્લિક કરો
એકમ – 20 પગના નિશાન. અહી ક્લિક કરો
This has provided a good opportunity for students in their studies sitting at home. For example, under the Smile Project, the Rajasthan government, daily reading materials, video, audio etc are sent to school children via WhatsApp.
With this new initiative, the education system has become simpler rather than disruptive. An online educational institution has become popular for many reasons. Its functionality and the services provided are simple and easily accessible to everyone.
This is the reason why online classes continue from kindergarten classes to major classes and children participate in them with interest.
Only good internet connection is required to join this class. In this case, children are trained in video, audio and web content. Online education has been given legal status since 1993.
Difficulties and opportunities in the online education system (challenges of online education and opportunities in Hindi)
To date, the online education system is still in its infancy, due to the fact that it has not been implemented so that problems will come to the system.
But for many basic and fundamental reasons, even today not all children are able to use this method. Where the first problem is the lack of instant internet.
Even today the speed of the internet in remote areas is not enough for online classes to take place. The second problem with the electronic device.
Children from middle and lower families are not given smart phones etc. Or the family economy will never be able to meet these costs.
A major obstacle is also that as this is a new approach to teacher teaching, traditional teachers are reluctant to present themselves in the face of this technology.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*