ધોરણ ૩ એકમ વાઈઝ એકમ કસોટી || ઓનલાઇન કસોટી

Education is the most important thing in everyone’s life and his work is based on education. The future of anyone shines only through education. But if a person is unable to continue their studies for any reason, then online education is a good option for him. Under this digital education program, she can study at home. In today’s article, we will tell you what online education is called and what the advantages and disadvantages of online education are.
In line with this, we will also tell you what the challenges are in the online education system. So, if you want to do your studies with online education, today’s article will help you a lot, so read this article to the end.
Contents [show]
what is online education
Online education is a form of learning where students study at home using their computer, laptop, tablet or smartphone via the Internet. With this education system you can live anywhere in the world and connect with your teacher. Similarly teachers can also teach their students from any country or area. As we all know today is the digital age where teachers teach their students with the help of devices like computers and laptops.
With your information here, let us also tell you that the importance of online education increases significantly when schools, colleges and educational institutions are closed due to a certain disaster. In that case, student education can continue with the help of the Internet.
Read also: What online course and how to do it: Top Online Courses Websites in India
how to do online education
In order for any teacher to offer an online education, he or she must have full qualifications and qualifications. Teaching children is a very important task, so if you want to make yourself an online teacher, then this should be a skill for teaching children.
To provide online education, teachers talk to students as a video chat and can share any written activity. Sharing a written task means that whatever the teacher writes on the interactive live display will be visible to the students, just as when the students write something it will be visible to the teacher. The following are some of the most important information you need to learn online-
The teacher must have a computer or laptop. If you do not have a laptop or computer, it is mandatory to have a smartphone.
Without an internet connection you cannot get online courses so your internet should be at high speed so you can teach without interruption.
The teacher should have a writing stick and a digital pen with which to write on the live screen.
The teacher should have good knowledge and experience in the subject the teacher wants to teach.
What is the need for online education
Nowadays the importance of online education has grown exponentially because this method of obtaining education is simple and straightforward. The following are the requirements for online learning
ગુજરાતી
એકમ – 1 વાંદરાને વાંચતાં ન આવડે. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 પોટલાં ટપકે ટપ્પ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 હું પતંગિયું મારા પિલ્લુનું અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 ની પાછળ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 કોરો કાચબો-ભીનો ચાંદો. અહી ક્લિક કરો
અહી ક્લિક કરો
પર્યાવરણ
એકમ – 1 પૂનમે શું જોયું ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 વનપરી અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 પાણી જ પાણી ! અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 છોટુનું ઘર. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 ઘર એક શાળા અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 ખાધ વિના ન ચાલે. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 અનોખો સંવાદ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 ફરરર… અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 આવ રે વરસાદ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 10 રસોડાની વાત અહી ક્લિક કરો
એકમ – 11 આપણાં વાહનો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 12 આપણાં કામ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 13 આપણી લાગણીઓની ભાગીદારી ! અહી ક્લિક કરો
અહી ક્લિક કરો
ગણિત
એકમ – 1 ક્યાંથી જોવું. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 સંખ્યાની ગમ્મત. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 આપો અને લો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 લાંબુ અને ટૂકું. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 આકાર અને ભાત. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 આપ લેની ગમ્મત. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 સમય વહી જાય છે. અહી ક્લિક કરો
If we talk about our country, then the population is growing rapidly because all children do not get enough education because schools, colleges are not available in our country where everyone can study. In that case, if we look at online education options, then the pressure on schools will also be reduced and parents will be taxed because in this way the tensions of admission to any school will end. ‌
Currently, all schools, colleges and educational institutions are closed due to the global Corona epidemic, due to the severely affected student education, but at the same time, children’s education through online education continues without interruption, which is student education. it was very much needed.
The need for online education is also because most people do not have enough money to pay for expensive school fees or other tuition fees, because they drop out of school, but online education is an opportunity for everyone to take an education. it gives a chance.
Read also: Full details on how to learn with Distance Education
What are the challenges of online education?
The practice of online education is rapidly increasing to get an education, but there are many challenges in the way of this education such as-
A major challenge to the online education system is poor internet connection and no use of old computers. Because of this too, there is a great challenge in the way of online education because through the old computer and the old internet connection, education cannot be done properly.
It is very difficult for students to do any kind of web work or work in an online education system.
People living in villages, there is no proper electricity system, they do not care about the cities and because of these people living in the villages they cannot learn about online education.
Every student does not have a laptop, computer and phone, so if he wants to learn about online education then it can be a problem for him.
 There are many subjects where students need practical learning, but in an online education system, it is very difficult to teach these lessons, for which students are practical.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*