ધોરણ ૪ એકમ વાઈઝ એકમ કસોટી || ઓનલાઇન કસોટી

Online education – what is online education? Pros and Cons of Online Education
sarkarijobApril 24, 2021
What does online education mean? What is Online Education in Hindi?
Education is very important in our lives. We can choose a good job only on the basis of education and our future depends on our work. We can only make our future bright by getting a good education. Today the era of online education continues. Meanwhile, online education is becoming increasingly popular. Online education is a new form of digital education where students can study at home.
ગુજરાતી
એકમ – 1 નાવડી ચાલી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 ઠંડી . અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 સાચી હજ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 લાખો વણજારો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 ઉખાણાં અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 રાતાં ફૂલ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 કલાકારની ભૂલ અહી ક્લિક કરો
પર્યાવરણ
એકમ – 1 રોજ નિશાળે જઈએ….. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 કાનથી કાન. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 નંદુ સાથે એક દિવસ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 અમૃતની વાર્તા અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 અનિતા અને મધમાખીઓ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 રિયાની મુસાફરી અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 રિયાની ટ્રેન મોડી પડી અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 રિયા પહોંચી મામાને ઘેર અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 બદલાતાં કુટુંબો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 10 કબડ્ડી… કબડ્ડી… કબડ્ડી… અહી ક્લિક કરો
એકમ – 11 વાડીમાં અહી ક્લિક કરો
એકમ – 12 બદલાતો સમય અહી ક્લિક કરો
એકમ – 13 નદીની સફર અહી ક્લિક કરો
ગણિત
એકમ – 1 ઈંટોની ઈમારત. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 લાંબુ અને ટૂકું. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 ભોપાલનો પ્રવાસ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 ટીક ટીક ટીક અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 દુનિયા જોવાનો રસ્તો. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 ભંગાર વેચનાર. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 જગ અને મગ. અહી ક્લિક કરો
અંગ્રેજી
એકમ – 1 Get up and Dance અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 Things around us અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 My Family અહી ક્લિક કરો
Education is very important for everyone. Now at this time the online education chat is going on very everywhere. Online education is given the most important thing in the world. There is some compulsion behind this and other Global Digital developments.
Today, with this digital education, teachers are teaching children with the help of their devices such as computers, laptops. With online education, students study at home. Today many schools have adopted an online learning method because online education proves to be much easier for teachers and students, and its process is also much simpler, due to the growing popularity of online education.
We were asked not to leave the house because of the Covid-19 epidemic. Because all schools and colleges are also closed, because courses have stopped. Keeping such conditions in mind, an online education program was launched that seems very important today. Because of the Corona epidemic, if you want to continue your education, you will need this to get online education help. Because schools and colleges are currently closed due to locks everywhere in the world.
What do you understand about online education? What do you understand about online education?
Online education is such an institution with the help of which we can get home education online. To get an online education, you must use electronic devices such as Smartphone, computer or tablet. Today children cannot read because of the closure of schools and colleges. There are also children who do not have enough means to complete their studies, are unable to attend training school, online education proves to be useful to them and to all students.
Apart from homework, where teachers have to show something that works or explain something, they use many kinds of apps like Zoom etc. With this app, all students can see and listen to their teacher live. So that they can easily understand what they are saying. The value of online education is slowly increasing. Especially as the Covid-19 epidemic has spread around the world, the value of online education has grown exponentially around the world. Because thanks to Kovid-19, there is still a state of locks worldwide.
The practice of E-reading has increased so that students’ lessons are not spoiled. Because of the problems associated with Corona, the Indian government approved online education so that children’s education could continue without going to school.
Because of the Corona epidemic, if you want to continue your education, then it is important that you take the help of online education. Because schools and colleges are currently closed due to locks everywhere in the world.
Some Important Tools for Taking Education from Online Shiksha – Basic Tools for Online Home Classes in Hindi
Computer and Laptop – Computer or Laptop
Smartphone and Tablet – Smartphone or Tablet
Internet connection – Internet connection
Video and Conference Equipment – Video and Conference Tools
LioBile Note Writing App – Beware Of Taking Apps
Digital Education Information – Digital Literacy Skills
Best Online Learning Programs Online Education – Best Online Learning Programs For School And College Students
Swayam Portal
National Technology Program for Advanced Learning NPTEL – National Technology Program for Improving NPTEL Learning
KaByju
Top – Top
Unacademy
Definition of some important vocabulary related to online learning – Common E-Learning Word Meaning in Hindi
Assessment – Taking a post-graduation test to check students’ performance.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*