ધોરણ ૫ એકમ વાઈઝ એકમ કસોટી || ઓનલાઇન કસોટી

Today we will know that Online Education Kya Hai and Online Education Ke Fayde, in the modern era, education plays a very important role in the lives of all of us. To make life better and better, it is very important that one is educated in order to be successful. So schools, colleges, universities have been created.
ગુજરાતી
એકમ – 1 ચબૂતરો. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 પર્વત તારા. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 મહેનતનો રોટલો અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 સુંદર સુંદર અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 શરદીના પ્રતાપે અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 નર્મદામૈયા અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 અલ્લક દલ્લક. અહી ક્લિક કરો
પર્યાવરણ
એકમ – 1 મજાની ઈન્દ્રિયો. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 સાપ અને મદારી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 સ્વાદથી પાચન સુધી. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 કેરીઓ બારેમાસ ! અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 બીજ, બીજ, બીજ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 જળ એ જ જીવન અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 પાણી સાથેના પ્રયોગ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 મચ્છર : રોગો અને સારવાર અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 ચઢીએ ઊંચા ચઢાણ ! અહી ક્લિક કરો
એકમ – 10 દીવાલોની કહાણી અહી ક્લિક કરો
એકમ – 11 સુનિતા અવકાશમાં અહી ક્લિક કરો
ગણિત
એકમ – 1 રાષ્ટ્રિય ફળ-કેરી અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 આકાર અને ખૂણા. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 કેટલા ચોરસ ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 ભાગ અને પૂર્ણ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 તે સરખું દેખાય છે ? અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 તું મારો ગુણક હું તારો અવયવ. અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 તમે પેટર્ન જોઈ શકો છો ? અહી ક્લિક કરો
હિન્દી
એકમ – 1 यातायात (चित्रपाठ) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 गिनती (२१ से ५०) અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 सोच अपनी-अपनी અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 चिड़ियाघर की सैर અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 हँसी का पिटारा અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 खाना खज़ाना અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 भरत मिलाप અહી ક્લિક કરો
અંગ્રેજી
એકમ – 1 થી 3 Little Steps – 1 to 3 અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 થી 5 Little Steps – 4 to 5 અહી ક્લિક કરો
hide the main title of the post
What is Online Education – What is Online Education in Hindi
Online Digital Education Platform
Online Education Ke Fayde – Benefits of Online Learning in Hindi
Online Education Ke Nuksan – The Evil of Online Education
Prior to the education epidemic, it used to work in two modes, online mode and offline mode. But today the whole world is worried about the epidemic so the world of education has decided that until the epidemic can be eradicated, the learning process will remain online.
In offline education, children often went to schools, colleges, and universities, and teachers were also present. Those who used to exchange education for having face-to-face contact with children. In offline education, if children did not understand anything their teacher was teaching, they would quickly ask questions and understand things. Offline education did not have the same benefits as online education, such as – there are recorded lectures on online education, which if children want, sit anywhere in their spare time to listen and understand what is often taught, which is offline education. Absolutely impossible.
There was a time limit for offline education that you have to study at school, college or university from 8 a.m. to 2 p.m., after which you can go home. While this may not be the case with online education, online education, you just need to have your own phone, laptop or computer and internet connection. Wherever you are in the world, your studies will continue with that without hindrance. Your teachers will not come to see you in class or not, you just have to appear online.
What is Online Education – What is Online Education in Hindi
With Online Education, anyone can always get an education from anywhere in the world. For example, if a person living in India wants to study at Oxford University, then they can apply to enter Oxford University by living in India and can study at Oxford University by staying at home. He will no longer need to go abroad and will not bear the burden of long costs. You have to take full courses at home and graduate by staying at home by giving online exams.
Thanks to the epidemic corona, all schools and colleges around the world have made their way to learning online. Although initially everyone had difficulties in providing and teaching online because not everyone was familiar with online education or in other words digital education. But if the learning curve is no longer connected to the internet, children will be bored when they go to school.
In online education, teachers are now using digital materials to teach children in a new way, which was previously unheard of in offline education. In online education, teachers teach children in a very fun way and children also continue to study hours after hour. Previously there was a time limit for education but now there is no time limit for online education.
All children can access their education through digital media. All schools, colleges and universities have worked hard on digital education so that the children of their institution are not deprived of education.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*