ધોરણ ૮ એકમ વાઈઝ એકમ કસોટી || ઓનલાઇન કસોટી

Teachers are able to take their reading lessons to students through online classes through teaching-related activities such as sending files, links, and videos. Because children get a lot of opportunities to learn in different ways.

ગુજરાતી
એકમ – 1 બજારમાં  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 એક જ દે ચિનગારી  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 જુમો ભિસ્તી  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 તને ઓળખું છું, માં  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 એક મુલાકાત  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 ધૂળિયે મારગ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 દેશભક્ત જગડુશા  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 આજ આનંદ  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 દીકરાનો મારનાર  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 10 અઢી આના  અહી ક્લિક કરો
ગણિત
એકમ – 1 સંમેય સંખ્યાઓ  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 ચતુષ્કોણની સમજ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 માહિતીનું નિયમન.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 ઘન અને ઘનમૂળ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 રાશીઓની તુલના.  અહી ક્લિક કરો
હિન્દી
એકમ – 1 तेरी है जमी  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 ईदगाह  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 उठो,धरा के अमर सपूतो  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 सवाल बालमन के , जवाब डॉ. कलाम के  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 भरत  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 सोच अपनी-अपनी  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 माँ ! कह एक कहानी !  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 ममता  અહી ક્લિક કરો
અંગ્રેજી
એકમ – 1 Q for Question  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 LMBB: Learn More Be Brighter  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 What were You Doing ?  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 Sun Tour  અહી ક્લિક કરો
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
એકમ – 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 સૂક્ષ્મજીવો: મિત્ર અને શત્રુ  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 સંશ્લેષિત (કૃત્રિમ) રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 પદાર્થો : ધાતુ અને અધાતુ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 કોલસો અને પેટ્રોલિયમ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 દહન અને જ્યોત.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 કોષ – રચના અને કાર્યો.  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 પ્રાણીઓમાં પ્રજનન.  અહી ક્લિક કરો
સંસ્કૃત
એકમ – 1 चित्रपदानि 1  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 2 चित्रपदानि 2  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 3 आत्मश्रद्धाया: प्रभाव:  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 4 एहि सुधीर  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 5 शिलाया: प्रवास:  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 6 विनोदपद्यानि  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 7 सङ्ख्या  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 8 मम दिनचर्या  અહી ક્લિક કરો
એકમ – 9 भाषासज्जता  અહી ક્લિક કરો

7. Increase enthusiasm for learning
Now the kids after taking their classes are trying to learn more like music, dance, drawing etc. Also, the use of technology has increased the curiosity of children.

Disability of Online Education
As we all know that anything has its advantages, it also has its disadvantages, just as there are advantages to online classes, there are many disadvantages. next –

1. No communication and friendly atmosphere
Online education is often taken up by children living alone in their own homes, because of which they cannot communicate, as a result of which children learn through communication due to not communicating with teachers, I cannot read.

Children do not find a place to learn, and because of competition, children try to move forward, the same cannot be done online. Due to the lack of a school-like environment in online classrooms, children also feel less at school.

2. Misuse of the Internet
Today, thanks to online education, parents provide laptops or mobiles to their children through an internet connection. Sometimes children abuse it. Often parents are not aware of this and children are involved in playing games on the mobile phone, or other online activities with class hypocrisy.

At the same time, the one-sided teacher is teaching the children, in effect, that the child is not involved for a long time, since it is impossible to raise them. An offline teacher provides the child with moral education and this is not possible with online teaching.

3. Lack of self-assessment Lack of self-assessment
In schools tests and homework are done to test children’s ability. Thus the teacher can understand to the child where there is a need for change in the child and where he or she is lagging behind, and children can also assess themselves positively about this.

But there is a lack of self-examination in online education. In online education, children read books online, and in schools, students are exposed to a variety of books.

4. Side Effects Eyes and Health
Children use their cell phone or laptop for many hours because of online classes, because their eyesight and health have a negative impact. Because of overuse, they should get glasses at an early age and the problem of pain is seen in children at an early age.

Learn more – Essay by Sarva Shiksha Abhiyan Essay for Public Education in Hindi – Sarva Shiksha Abhiyan
5. Problems in Student Understanding
Very much the teacher can understand the children in the classroom directly. Because in the classroom, the child can understand what you are trying to explain by looking at the teacher’s speech, action, and reaction?

He understands the teacher’s body language. On the other hand, in online education, there is no opportunity for direct face-to-face contact. Understanding students and monitoring progress is made more difficult by online learning.

6. The Internet is an obligation of the Internet
You need to have internet access to online education, if the internet is not available anywhere, in that case it is difficult to do online education.

Most rural areas where people do not have access to fast internet. So when online education is not yet available there.

7. Lack of Discipline Lack of Guidance
Studying in a school classroom is a reading list and has a limited time but for online education there is no such special curriculum. Also, children are less likely to be in online classes as they may be directed at school.

8. Lack of enthusiasm
In the classroom, children are often excited about the subject, but in online education, they are less enthusiastic. In schools and colleges, competitions were held high with other children, as a result of which there was interest among students who could not be seen in online education.

Conclusion Conclusion
In this way, we can say that there are many aspects to online education, but at the same time we cannot say that by the time of Kovid-19, online education has kept children, teachers together and many educational institutions working. He helped keep the exchange of education intact.

Today, technology is so advanced that we can do almost anything while studying at home. Today, online education has become the only way for children to stay in touch with their teachers and to keep their studies running smoothly.

I hope you enjoyed this article on the benefits and disadvantages of online education in Hindi. If you find this article useful, share this article as much as possible.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*