જમીન માપણી અરજી ઓનલાઈન How to jamin mapani araji online 2022@iora.gujarat.gov.in

18 November, 2022 Admin 0

મોબાઈલથી જમીન માપણી અરજી કરો જમીન દફતર ખાતાની કચેરીમાં માપણી માટેની અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપથી અને અરજદાર દ્વારા કચેરીના સિદ્ધ સંપર્ક વગર હાથ ધરાય તે […]

vidhva sahay yojana 2021 form

1 November, 2021 Admin 0

vidhva sahay yojana 2021 form:  We know that the government benefits from many programs. And many people in Gujarat benefit greatly from this program. Vidhva […]